STEMTHERAPIE


Therapie en training bij spreken en zingen is hier de focus.

U kan bij mij terecht met stemstoornissen, verkeerd stemgebruik, ademhalingsproblemen die vaak gerelateerd zijn aan stemklachten, lichamelijke klachten gelinkt aan de stem, etc.


Er zijn zowel functionele als organische stemproblemen die kunnen optreden. Een functioneel stemprobleem uit zich in het foutief of anders gebruiken van het stemapparaat. Bij een organisch stemprobleem merken we een letsel op ter hoogte van de stemplooien zoals bvb. een poliep, cyste of knobbel. 


Heesheid, stemvermoeidheid, stembreuken, de stem die luid, schor, ruw, stil, laag of hoog klinkt zijn vaak voorkomende klachten. Maar ook andere klachten zoals bvb. reflux, globusgevoel en hyperventilatie kunnen belangrijke indicaties zijn voor een stemprobleem. 


Tijdens de therapie maak ik o.a. gebruik van de klassieke stemtechnieken, kinesiotaping, manuele facilitatie van de larynx en vibratietechnieken. 


Op het einde van de therapie bent u uw eigen therapeut en heeft u alle tools in handen die voor u noodzakelijk zijn. 


ARTICULATIETHERAPIE


Het produceren van bepaalde klanken kan voor sommigen erg moeilijk zijn en belemmert soms de spraakverstaanbaarheid.


Articulatietherapie kan hier een antwoord op zijn voor het wegwerken van dialectische invloeden, mompelen, onvoldoende pittig articuleren, optimaliseren van voorwaartse projectie en het versterken van tong-, lip- en kaakspieren zodat de spraak niet 'slap' is. Met de tong tussen de tanden praten omdat de tong te passief werkt is hier een uiting van. 

NEUROGENE SPRAAK- EN TAALTHERAPIE


Stoornissen veroorzaakt door een hersenletsel of een progressieve neurologische aandoening zoals ALS, ziekte van Parkinson, MS, etc. kunnen het spreken, lezen, begrijpen, en/of schrijven verstoren.


We spreken van afasie als er zich problemen voordoen in de geschreven en/of gesproken taal. Het taalprobleem kan zich uiten in zowel het taalbegrip als de taalproductie. 

Wanneer de moeilijkheden zich voordoen bij het uitspreken van klanken en woorden, hebben we het over dysartrie of dyspraxie. De aansturing van de spieren is hier dan verstoord. 


Ook de omgeving van de cliënt is hierbij een belangrijk element. Deze stoornissen kunnen een enorme impact hebben op het dagelijks functioneren. Ik probeer dan ook de levenskwaliteit van de hulpbehoevende te verhogen. 


THERAPIE BIJ AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN


Afwijkende mondgewoonten zorgen soms voor een foutief slikpatroon en een slappe articulatie (tong tussen of tegen de tanden) met nefaste gevolgen voor de stand van kaak en gebit. Mondademhaling, nagelbijten en duim- en speenzuigen zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten. 


Door het afleren van foutieve mondgewoonten en het aanleren van een correcte tongpositie in rust en neusademen brengen we de mondspieren terug in evenwicht en dat leidt tot een positieve verandering in de kaak- en gebitsstand. 


Indien de cliënt de afwijkende mondgewoonten niet afleert, belemmert dit de orthodontische behandeling én kan dit zorgen voor een terugval van het probleem. 


Deze therapie is kortdurend maar intensief. De hulp van de ouders is hierbij essentieel! 


TAALTHERAPIE 


Taalproblemen uiten zich in het begrijpen van de taal maar soms ook in het zelf produceren ervan. De problemen kunnen zich manifesteren op verschillende deelaspecten van de taal waarbij de kenmerken ervan dikwijls verschillen van kind tot kind. Hier kan ook bij oudere kinderen op getraind worden. 


Vaak is bij kinderen de taalontwikkeling vertraagd of verstoord. 


Taal omvat drie grote componenten:

  • taalvorm (grammatica: kennis van spraakklanken, werkwoorden vervoegen, verbuigingen, zinnen maken)
  • taalinhoud (woordenschat, betekenis van woorden)
  • taalgebruik (functionele communicatievormen). 


Dit zijn dan ook de belangrijkste werkpunten tijdens de therapie. 


SLIKTHERAPIE 


Een slikstoornis of dysfagie uit zich in verschillende symptomen en kan ontstaan door bepaalde aandoeningen. 

Slikproblemen hebben een negatieve invloed op de algemene gezondheid en de levenskwaliteit. Een adequate begeleiding voorkomt dan ook heel wat moeilijkheden. 


Vaak voorkomende klachten zijn overmatig speekselverlies, hoesten, verslikken, hamsteren, droge mond, voedsel die achter blijft in de keel of mond, etc. 


Tijdens de therapie zoeken we samen naar mogelijke compensatietechnieken en optimaliseren we bepaalde spieren en spiergroepen. 


We werken nauw samen met neus-, keel- en oorartsen en diëtisten om slikbeelden op te volgen en voedsel/drinken aan te passen naar de mogelijkheden van de cliënt. 


THERAPIE BIJ VLOEIENDHEIDSPROBLEMEN 


Hiermee pakken we problemen in het vloeiende verloop van de spreekbeweging aan. Spreken is immers een complexe vaardigheid waarbij klanken met de correcte snelheid, kracht en op het juiste moment moeten geproduceerd worden. 


Spreekvloeiendheidsproblemen manifesteren zich voornamelijk door herhalingen, blokkeringen en verlengingen van klanken, lettergrepen, woorden en/of zinnen. 


Ook het aanpakken van secundair gedrag is een doel tijdens de therapie. We werken dan aan negatieve emoties en cognities, ontstaan door bovenstaande gedragingen. 


THERAPIE BIJ KAAKGEWRICHTSKLACHTEN 


Kaakgewrichtsklachten gaan vaak gepaard met kauw- en pijnklachten en kunnen ook oor-, tand-, hoofd- en nekpijn veroorzaken. Afwijkend mondgedrag is dan ook een veel voorkomend probleem. 


Voorbeelden zijn: nagelbijten, lip-, tong-, en duimzuigen, tandenknarsen, kaakklemmen, mondademen en een foutief slikpatroon. 


Bij kaakgewrichtsklachten, ontstaan door foutieve mondgewoonten, kan logopedie hulp bieden. Zo kan bijvoorbeeld een lage tongpositie in rust ervoor zorgen dat de onderkaak naar voren wordt geduwd. 


Het frequent foutief openen of sluiten van de kaak zorgt vaak voor een overrekking van de kauwspier en/of kaakgewricht en veroorzaakt soms zelfs hoofdpijn, nekpijn en andere spierpijn.